home
Homepage  » Bedrijven  » Kleine schepen  » Meer achtergrondinformatie
Situering

Vlaanderen beschikt als één van de weinige regio’ s in Europa over een fijnmazig infrastructuurnetwerk voor de binnenvaart. Met het oog op het vrijwaren van de mobiliteit (één van de doelstellingen van Vlaanderen in Actie en van het pact 2020) wordt ingezet op het optimaal gebruiken van de beschikbare infrastructuur. Het optimaliseren en het stimuleren van het gebruik van de waterwegen < CEMT klasse IV is één van de strategische doelstellingen van het Flanders Inland Shipping Network (FISN).
Om aan die doelstelling invulling te kunnen geven, hebben de waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV in de voorbije jaren geïnvesteerd in het bevaarbaar houden van de waterwegen < CEMT klasse IV. Tevens is geïnvesteerd in de automatisering van de bediening van de kunstwerken. Verdere investeringen zijn gepland in de toekomst; ook met het oog op de waterbeheersing.

Sinds geruime tijd geven zowel de binnenvaartsector als de verladers aan dat een tekort dreigt aan kleine schepen.

Om een verdere daling van het aantal kleine schepen te vermijden, werd in het kader van het Flanders Inland Shipping Network (FISN) een aantal maatregelen voorgesteld. Op korte termijn is er de steunmaatregel voor de modernisering van kleine schepen. Op langere termijn is er het project dat ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) aan de sector aanbiedt. Dit project wordt naast de PMV gedragen door de Vlaamse waterwegbeheerders – Waterwegen & Zeekanaal NV, nv De Scheepvaart en Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw.

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen is een autonome investeringsvennootschap waarvan de aandelen voor 100% in handen van het Vlaamse gewest zijn. PMV-pps investeert in (infrastructuur-) projecten die zowel een financiële als een maatschappelijke meerwaarde bieden. Bij de realisatie van projecten wordt een samenwerkingsverband gesloten met private speler(s). Mogelijks kan voor een concreet project van kleine schepen een (project)vennootschap opgericht worden die schepen aankoopt, renoveert en exploiteert en waarbij langetermijncontracten worden afgesloten met afnemers (klanten, verladers) en exploitanten. PMV zal bij een dergelijk project de financiering trachten te faciliteren in samenwerking met financiële en operationele partners.

Belangrijk om te vermelden is dat:
- de schippers bij de realisatie van het project hun eigenheid kunnen behouden indien zij dit wensen, maar dat andere vormen van samenwerking ook kunnen besproken worden;
- het niet gaat over een steun- of subsidiemaatregel; wel over het gezamenlijk realiseren van een business case aan marktconforme voorwaarden.

Het voormelde project is te kaderen binnen het geheel aan maatregelen die de Vlaamse overheid neemt om de binnenvaart haar plaats in de transport- en logistieke sector te laten behouden en te verbeteren.


Doel

Het doel van dit project is om de beschikbare actieve scheepsruimte (400 – 1.350 ton) uit te breiden vanuit de sector met financiële middelen van PMV. Op die manier kan de binnenvaart zijn rol in de transport en logistieke keten vervullen als complementaire modus aan de andere modi.

Daarbij zal erover gewaakt worden dat de huidige binnenvaartmarkt niet wordt verstoord.

Alle marktspelers (verladers, bevrachters,…) worden uitgenodigd om aan dit initiatief deel te nemen.

Concreet

Geïnteresseerden kunnen voor het indienen van een project of voor bijkomende inlichtingen rechtstreeks contact opnemen met PMV - de heer Jan Van de Voorde op het nummer 02/229.52.30 of via jan.vandevoorde@pmv.eu

Een projectvoorstel zal – na een eerste screening door PMV - beoordeeld worden door een commissie waarin de betrokken partijen: de Vlaamse waterwegbeheerders – Waterwegen & Zeekanaal NV, nv De Scheepvaart, Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen vertegenwoordigd zijn.