home
Homepage  » nv De Scheepvaart

Jaarverslag 2009 

Het jaarverslag 2009 van nv De Scheepvaart is hier beschikbaar.


Opdrachten

Op 30 juni 2004 verscheen in het Belgische Staatsblad het besluit van de Vlaamse regering met de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende het agentschap nv De Scheepvaart.
Na deze publicatie kon de nieuwe organisatie officieel van start gaan.
De Scheepvaart is voortaan een naamloze vennootschap van publiek recht.
De aandelen zijn in handen van het Vlaamse gewest en de vennootschap is de rechtsopvolger van de Dienst voor de Scheepvaart. Concreet betekent dit dat er een nieuwe naam en structuur is voor dezelfde dienst, met een uitbreiding van de opdracht.

nv De Scheepvaart heeft als belangrijkste opdracht het onderhoud, de exploitatie, het beheer en de commercialisering van het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de gemeenschappelijke Grensmaas.

nv De Scheepvaart is verantwoordelijk voor:

Onderhoud infrastructuur en bouw nieuwe installaties
nv De Scheepvaart is bouwheer voor alle infrastructuurwerken op en rond de kanalen, en voor de uitvoering van een degelijk onderhoud. De vennootschap beschikt over een eigen studiebureau voor de realisatie van infrastructuurprojecten.

Bediening van sluizen en bruggen
De vennootschap zorgt voor de bediening van de sluizen en de beweegbare bruggen. Daarbij is het de bedoeling om de scheepvaart zo vlot mogelijk te laten verlopen en flexibel in te spelen op de behoeften. De voorbije jaren werden de bedieningsuren van de sluizen op het Albertkanaal op vraag van de industrie al meerdere keren uitgebreid.
Maar ook de pleziervaart wordt niet vergeten. In de zomer worden een aantal sluizen op de Kempense kanalen ook op zondag bediend.

Commercialiseren van watergebonden gronden
nv De Scheepvaart bezit heel wat gronden langs de kanaaloevers. Watergebonden industrieterreinen zijn strikt voorbehouden voor watergebonden bedrijven, d.w.z. voor bedrijven die de binnenvaart nodig hebben voor de aan- en afvoer van goederen. De vennootschap sluit langdurige concessieovereenkomsten af met geïnteresseerde bedrijven voor het gebruik van die gronden. nv De Scheepvaart heeft bovendien de mogelijkheid om watergebonden industriegronden aan te kopen en kan onder bepaalde voorwaarden watergebonden gronden onteigenen en nieuwe watergebonden bedrijfszones creëren. Gronden die de vennootschap in eigendom heeft maar die niet watergebonden zijn, kunnen worden verkocht.

Afleveren van diverse vergunningen
nv De Scheepvaart is verantwoordelijk voor het afleveren van diverse vergunningen voor het gebruik van gronden van de vennootschap: voor het aftappen van water, voor het gebruik van het jaagpad en voor sportmanifestaties op of langs het kanaal.

Promotie van de binnenvaart
nv De Scheepvaart voert permanent promotie voor het gebruik van de binnenvaart. De voorbije tien jaar is de trafiek op de kanalen bijna verdubbeld. Maar er is nog capaciteit over zodat ook de volgende jaren het verkeer nog kan toenemen. Er is ook een echte gedaanteverwisseling opgetreden in de binnenvaart. Binnenvaarders zijn moderne ondernemers geworden die op een milieuvriendelijke wijze instaan voor just-in-time-leveringen: in de binnenvaart is "op tijd vertrekken ook op tijd aankomen".
De sector investeert ook fors in de bouw van nieuwe binnenschepen: voor elk type transport is een geschikt binnenschip te vinden. Daarnaast is er het sterk toegenomen gebruik van containers. Containers maken de binnenvaart toegankelijk voor alle bedrijven. In een container kan je de meest uiteenlopende goederen vervoeren, zelfs in relatief kleine hoeveelheden.
De containerterminals langs de kanalen garanderen een uitstekende en complete dienstverlening. Van het afleveren tot het ophalen van de containers. Alles gebeurt ter plaatse.
Om het gebruik van de binnenvaart te bevorderen kan nv De Scheepvaart nieuwe vennootschappen oprichten of participeren in nieuwe of bestaande ondernemingen.